Skip to content

WAS 8

Autonomy 2020 / 2021

Autonomy Poster WAS 8 Exhibition Poster
End of year Exhibition Poster

The WAS 8 cohort:

  • Emma Clifton-Brown 
  • Jane Beinart 
  • Karen Grootz 
  • Kay Lynn
  • Mark Fleckner 
  • Naomi Morris 
  • Tita Tuttolomondo